Yallak kalihim Rabtah, Rabe waytam inki rabbi! Haweene Wayna Qafàr Abbak Raba...

Yallak kalihim Rabtah, Rabe waytam inki rabbi! Haweene Wayna Qafàr Abbak Raba nobbem hagga nee hayte.

0 1873

Yallak kalihim Rabtah, Rabe waytam inki rabbi!

Haweene Wayna Qafàr Abbak Raba nobbem hagga nee hayte.
Gannageyo Qarkayto Nagre Shecem Acmad Cummad kalah tan Qaadah Abbobtik Baxsa elle sugem doolat shiqbil bahta ceele waytot qaduk yaabak yeneeh, umam assacakkuk suge agiru kinni.
Gannageyo tatreh yan sanat 2015 uk elle cabot kinni faransal kattaak sugeh yan Lubbi daylak gaba kalla heeh isi baaxo fan haysiteh yenem.
Yabuuti elle gufeh yanikkel, kay baaxo aki marah yeceenih elle sugen rikel kaa kee doolat fanat yekke sittin wayaak gexxaamah, Yabuuti doolat 2 bar casbit kaa xinisseek lakal kaa cabeenih sugeenim kassitna.
Tah kaaduk qafar elle aninnaan baaxol tessecekkeh tan abtoy Yabuuti doolat qafàr qaadah leh tan bura elle tuybulleh tanik sugte.
Ta abtoh saduh afa baaxol geytimta qafàr kee qafar kacnoytit cayla le soolo Awroppah inkiinoh foocal akah abeenih sugeenim kassitna.

Wazir Chehem

 

Comments

comments