headeraic
Tags Posts tagged with "Alo Yayo Mohammed"

Alo Yayo Mohammed

0 608

Massakaxxa le AIC website kee facebook galih kataysiisow:

namma alsaak naharat sin esserreh kah sugnennah away gaba kala Sanat 2017 addat ummattàh tu xiqta taama abe kak Ittan numuy ni website ih migaaqal Sanat celemih rammitiyya ( Iqtiraaf ) kah naceem faxximta doora inneh sugnem kassitna.

Tohuk ugutaak manggo qunxxaaneytak isin abteenih tanin gabat aglek ugutaak sin kee AIC migaaqal 2017 addat Sanat celem kak inne numih migaq sin fooca makne!

Sanat celem axcuk kah sumaaqitnem Gifta Qalo Yayyo Macammad ( aydaadi kutbe abeena kinnuk )

Qalo yayyo Sanat 2017 addat Qafàrah abeh yanim uxuxuk wagitta haynek;

1 ahaay duma manggo marih bagut anuk afak awqe weeh, manggo marih mesenkecat anuk 5 feera wiirise wayte nabbobti ni sabbatah caxxe qabalih aydaadu kaxxaam edde taqabak gabossa heeh Qabalat fiirisen aydaadu deqsita kitab kee CD ( Video ) ni fooca make.

2, tu le mara kee tu duuda mara ablih kak taturta misaakina ( gaba dagoytitik ) lafta mara wagitak kaxxa uguugus keenih abak dayla kah geyan innah absiiseeh, qayxiixa kee gab dagoytit catoh kaxxa giclo abak 2 buxah marak daga yakke marah kaxxa cato geysiise.

3 Interneetil Inah af kee Itiyopiyak taamah afah yan Amcari afat qafàr kinni mara kee Qafàr Sinam edde table intik kalah kaxxa ummatta kinnim cuggaane mari yaxiguh kaxxaam xiqtaah, baxsa luk Qafàr qunxxaneyti ceena le mabla kee sittin wayak yawquh kaxxaam kas takkeeh ixxigal rakitta ux kutbeebay kak cayye waana kak geyak sugne!

Massakaxxa le kataysiisow, tahaak dagal edde yabne ximmoomay kaa elle dorre takku, amo gexak usuk elle doorimem siinik temeete xonggolo ugut abak kinnim qagitaak sin kassisna.

Qalo yayyo kee Doorot gaba yessegelleh suge marak inkih Unkaq siinik inna.

A doorot gaba asagalle kal raaqe mara takku gaba yessegelleh suge mara takku neh rubtam mabla telleenik massakaxxa luk siinik oggolenno.

Tahak hadaf num abeh yaniimil galto kaah a’axiguk foocah taysem abuh, niya kaat haanam kinnimmih sabbatah away edde cullu wayna qusba 2018 heele sanat 2 hayto celem nablem qaagitna.

Qusba sanat siinil yamqay

#AIC 31/ December 2017

LATEST REVIEWS

Popular Posts