headeraic
Tags Posts tagged with "Akadar Ibrahim Akku"

Akadar Ibrahim Akku

0 765

 Akadar Ibrahim  ( #Akku )

 

Samara magaala Foyyah tan xissiime wayte baxoo edde Anuk migaaqal gace wayte booxa kaxxaam dago.

Takkay ikkah Xissitak geytimtam Qafar akke waa mara kinnim tambulle.

Taqabi edde yanim toh hinna!

Qafar Rakaakayak Inayta Samara magaala takku raqte Magalooli takku Xissitak geytimta Cuggaane Rakaakayitteh xaylo Af kee Qaada nek bayisak geytiman.

Cubbusa:

Inki Amcari Rakaakayih Num Oromo Rakaakayal Yaqiishuh hinnammay Taamituh Oromoh Af yaaxigem kaak faxximta.

Tigray Rakaakayal Yaqishem faxek kaaduk tigray afat yaabam faxximta.

Xayi ceelallo siinih baahek Qafar rakaakayih xayloy Mekele magaalal Qarwa le tanih.

Lakiin tigreh af axige waytek qafar afat kolluk yabtam mageyta.

Fedraal madqak gexaak kulli sanat Kulli Rakaakay 12 Gaddali oggolak arooca keenih yaceniih, gadda leela migaaqal baxsa le cato kah abaanam faxximta.

Lakiin cakkumuk tanim Kulli sanatal 20ak muxxi yakke mari Qafar rakaakayal tigray kee kalah tan cuggaaneh Rakaakayittek amaatuk qarwa kee qasbooy, kalah tan invetmenti esseran.

Ta mari madqa kah intannah gadda leela hinnay Tigray baxasa le cato isi marah kak abta cato mankik Abuuduh keenih yaceen lakqot gadda leela ceelak yamaate mara.

Qafar rakaakayih addal a mari xissitam taqabi mali lakiin naafat taamite maay lon?

Naafat yaabe maay lon?

Qafar afat yaaba numuk Baduwta ( Baalager) elle iyyoonu waan magaalah dadal tekkek kah maasuula.

Qafar Rakaakayih doolat nummah isi ummattah yafikkireemil Tigray kah abtannah Sinaamah abuud cayuk sinam nookisak yen.

Sinam taama barisak taamat tan muxxo ken yabulloonu duudak yenen.

Qafar rakaakay axcuk yeneenmik tenggele agat kee agattiinah Rakaakay nakkeemik meysita.

Too saaku Rakaakay abbiini nee magufak awayiik kas lem tenek cubbussay!!!

LATEST REVIEWS

0 427
FRONT FOR THE RESTORATION OF UNITY AND DEMOCRACY-FRUD djibouti_frud@hotmail.com   FRUD call to prevent sale of Djibouti territory at auction   The clannish regime of Djibouti, now reduced to...

Popular Posts