headeraic
Tags Posts tagged with "Akadar Ibrahim Akku"

Akadar Ibrahim Akku

0 885

Qiisi Qafar baaxo isim abuh abak geytima giclo kee nanu ninni kabuk sissikuk beynam faximta calli maaqattooti:

 

                                                                                                                                    Akadar Ibrahim (Akku)

21/12/2018

 

Culmâ

Qafar Rakaakay kulli kabuk cuggaane kaat abtah tan baaxo falmâ kee

Tama falmal katayak takke carbitteh caddol kaxxa taqbih addat geytima rakaakay kinni.

Rakaakay iyyan qanggara Engliizih afat addàfakoot teetik wagtan waqdi baadak takku, qaran gubak takkuu, agatak takku, yimixxige rakaakayaya yaanama.

“A region is a large area of land that is different from other areas of land”..

Rakaakay kak iyyaanam kaxxa dariifay gersi dariifak baxsah timixxige dariifa yaanama.

Timixxige dariifa elle baxxaqsimtam gersi dariifak elle baxsimtah tan maadu, (kak uguttaah edde taadiyeh tan) maadu yallem faxximtaah, tamixxigem faxximta.

 

Cuduud kak a’axige waytek  rakaakay kak ittu elle duddam matana.

Ceelalloh Qafar rakaakay Baddaak ilaa Erer fan tekkek kulli kabuk gersi rakaakayitte kee baxooxak elle baxsima cuduud lem faxximta.

Lakiin Qafar isih isi baaxo taxigeemih sabbatah elle rabak geytimtakkal doolat ganunul madaqte cuduud ni rakaakay mali!

 

Kah alle waam macaay?

 

Kah alle waam a’axige wayna way siyaasah intit nublek ta saaku fan siyaasa isih elle faxxannal beyak suge mari Qafar kee isi fanat cuduud gacam faxak suge weemih sabbata.

Tigray isi kee ni fanat cuduud yanim kah faxe wayta manggo siyaasâ sababitte taniih aki kabuk kah gace weem kaaduk tohut axawah taniimi.

Nammay hayto sabab kak Qafar rakaakayih doolat axcuk doolat elle tabsen saqoltih boola kee xerikkek able wayti!

Qafar amol abbixuk sugen mari Qaduk nee kee Tigray Fanat cuduud mafaxxiima iyye ayro tanih.

 

Tah dubuh hinnay ambbaaca Samaral yekke QADP koboxul gifta Awwal Wagris cuduud naallem faxximta axcuk yaabeh yen.

Qax meqe qarih addal aben yaabay woo qarih addal raaqa akke waam faxximta axcuk qimbbise yaabal elle iyyannal cuduud sinnim addoynal inkinnah matana iyye.

Yalli isi cuduud leeh, sahda isi cuduud le axcuk ceelallol baxxaqise.

Tah dubuh hinnay kimal cuduud mafaxxiima axcuk sugtem cuduud ane waytit maslacat luk suge mara axcuk farmo addat le yab abeh anuk yen.

Lakiin woo qax meqe yab woo qax meqe qarik orbek wokkel raaqem maaxigaay, vidieoh tu gactek manggokke guftem asmatih.

 

Taway axcem faxam naharaak qiisi caagid adda xer caagidiiy, manggo qaynatih gaadu faxa kinnim naaxigem faxximta.

 

Qiisi away esseroh leemik tiyak teenah tanim, away kaah yeceen kak inna awdoodih Awashal saciic heen saaku saciic haytem yoo awlisa mara hinna axcuk aba daqwat le.

 

Toh kah iyya sababitteh tu gactek :

  1. Fooca kak yoogoren num yi focaay axce week toogore gaba yi gabaay itta yaanama.

 

  1. Qiisi isih isi elle xiinisa way baaxo Qafar baxooy, qiisi elle xiinam duudah yaanam madqat taniimih sabbata to oggolam mafaxay baaxo inkih kay baaxo takkem faxa yaanama.

 

Taway inkih tan Qafar ummatta takkuu, siyaasa mara takku, Qafar rakaakayih doolat takku, inkih naaxigem faxximtam qiisi dumaak aba carbi kee siyaasa away qusbannal abak geytimaama.

naharaak Dr. Abiyi doorimeek lakal xayi saaku Qiisi  UGASH kee away takke soolo miraacisa Qunxxaneyta naharsi malaakat anggaraw abeenih sugeen.

 

Too saaku kaal xayyoyseenimik tiyak teenah tanim Awashal yekke sittin geyiy 3 magaala Qafar baaxooy, Qiisi isih isi elle xiinisay yaanam elle tan sittingey nanu moggolla iyya.

Nanu oggole kal Qabdi Qille nee xaameh cabeeh, ni naqboytiitih gubat nee heeh cabe iyyan.

Ni mari saciic mahannaay, nanu ah mogolla axcuk qusubuk keenih wagtaanam esserak getytima.

Aki kabuk gabuutik, diasporaak, ilaa Dirre Dawa fan social medial qaduk angayyuk, somaalih afat yabba iyya marah seeco abak, gambbikiiy, siyaasa giclo tama gurral abak, gambbik tenakaay, lakqo gaaboysak xisne baarisak geytima.

Daktar mannuy, lee mannuuy, iskool mannu axcuk afa baaxol yan mari lakqo gaaboysak geytima.

Qafar t umara hinnaay, tahaak widir tayyarat samara haade weenik ta baaxoh adda num keenik gitah gacu maduuda axcuk yaabak geytiman.

Tah annaak innam hinnay nanu manggo alsitteh kattaatat kak nanno caagidiy Qiisi isih leh yan networkittel sittah warsah yan xaaguk nismiteemi.

 

Dr. Abiyi keenil gacsem warse waan way nanu elle nakkalennal Qusubih xissiimu waa komishin qambbala keenik iyyem takkeeh, tah awayih ibak nanu qambbaale kee wee nakke xaagu hinna.

 

Qiisi soomali, Oromo, Hawiyya, inkih makicni.

 

Soomali gubat gacek isi kinnaane weelem yaaxigeeh, usuk kedokkal agattiina akke waamih sabbatah isi baaxoh baarisiyya kee kinnaane faxa.

 

Oromo xer dabaanah isi baaxok kaa teyyeeqe way, away somaalik annah Qafaray xiinit tanik baaxo raaqiseh geytima.

A baaxo nanu elle nablenna hinnay usuk inkinnah somaali rakaakayat yoh caba kah iyyam asaaku uguttu wayta wayto somaali rakaakay kee Qafar rakaakayih caddol kah gactannah faxa.

Ah siyaasakkal somaaliyyo kinnaaneh le kacanu akke waytam asmata.

Carbi yekkek, daqwat yekkek, inkih tonal kaah tanim kee soomalih afat yabba haa marih qokol  faxaamih sabbata.

 

Taway usuk abak geytima digir nanu namma adda (“double”) abnam faxximta.

 

Anu kulli caddol takkem faxximta axcuk daffeyse callitte ahaak gubal daffeyseyyo.

 

Naharaak “Qiisa” somaaliyyoh caddol aba giclo nanu  Qafariyyo caddol abnaama.

 

Qaddossa heek qiisa kee Qafar iyyan waqdi taqabi baahah yan Qiisi faxe baaxol yanay qiisiyyol net abah yan gaadi inkih tan Qafar taqabi (Concern) yakkem faxximta.

 

Qafar rakaakayal qidaddoh caddol takku magaalal mayarrih yan marih caddol takku nublek dubuh qiisa hinnay manggo agattiina Qafarak elle manggo magaalol manggoh.

Qiisi caagid baxsa kah lem qaduk carbi abak yibbixeh yan baaxo aki rakaakayih baaxo axcuk Qiisiyyok tatrussa heeh soomaliyyo fan beya siyaasa qimbbiseh geytimaama.

2haytoh Qiisi caagid baxsa akah lem Qafar baaxok usk yibbixeh geytima dariifal aki mari kah nookewanna kee doolat kinni way xisne akah elle abe waytannah abak geytimaama.

 

Qafar rakaakayih doolat taway qimbbissam faxximtam too dariifal Salaam isih dacrissam kee ken caylak daga takkem tenek doolat madqâ kah ittannah federal cato esserak saay diggoysaanama.

Qiisa takku Qafar takkuu, aki mara takku ganuun elle iyyannal qadaalatal saay bohoy elle ane waa dariifa akah takkennah abaanama.

Tah kah aboonu duude waan sabab yanim innih  makalaay sissikuk takkem faxximta.

Tohuuk lakal tama awdoodil ganddâ gaaboyso kee doolat cugaysoh xisneena sissikuk abak Qafar nookisaanama.

Qafar dubuh hinnay salaamah Qafar baaxol dumaak taqiisheh tan aki Cuggaane kaduk woo dariifal Qafar maslacatat boode wayta “investment” kee tellemmo kah aban innah ken culsaanam meqeh.

 

Tah ummattak wagitta xagorti luk gacak doolat abtam duddaamay, abtam faxximta axcuk daffeysaama.

Aki kabuk Qafar Itopiyaay, gabutiiy, ilaa Diaspora fan ummatta migaaqal abtam faxximta siyaasa gicloola tan.

 

Naharaak Qiisi away soomali rakaakayat gacisuh kah yangicille 3 magaala axcih Gadmaytu, Qadaytu, Qunxxa foqo dubuh hinnay dumaak beeh yan baaxoy haweenimte tan.

 

Ereri, mullu, Afdama, yanggudi raasa www…… takke manggo baaxoy qiisi dumaak beysiteeh Qafar hawwente tan.

Tama baaxo neh gactay axcuk esseranaah, social mediaak, ilaa federal doolat fan tama essero ugusak qiisa tamahat busy” abaanama.

Ahaay duma Addis ababah jamaqatak xabba haanam tekke kusaqittey sumaq takke kee kalah dumi xintootah daban baaxol Qafar sugteemih sumaaqitte gaboysak too giclo abaanama.

Tah annaak anu kutbeh elle xayyoysanna hinnay kaxxa tactic” kee Organizeik” yan “strategy” faxxa giclo kinnim cubit haak.

Manggo marak kah takkalen innah 100 geytuh 1000 esser kah iyyan inna takke way yaanama!

 

Elle caboh away Itopiyal xiinissô maadu kee agattiinâ kinnaane wagittaamal kusaq abuh xissiime komishin (Commission) yan.

Tama komishin abu waah yan kusaaqat Qafar eddeey baxsa luk qiisi cagidiiy, amo gexak kulli gambbik cuggaanê caagidit Qafar kobox leh tan (Organize) ik tan gurral gabat agle nallem faxximta.

Tah kulli num waagise waah yan ascossitte takke way anu kah xayyoysem mabla sitta fan baha hayneh nangicilluh ugtuma akkele yaanama.

 

Tah ugtuma abak aysiisuk, aysoroorocuk (develop) abak organize abnam faxximta yaanama.

Calli faxxa haa mari inkih doolatal tan dirkit doolat sissikuk cultuh yangicilleeh, ken walalisaah, qokol elle faxaanamal ken kak qokolam faxximtam kassiisa.

 

Gadda geya;

akadar.akku121@gmail.com

0 825

 Akadar Ibrahim  ( #Akku )

 

Samara magaala Foyyah tan xissiime wayte baxoo edde Anuk migaaqal gace wayte booxa kaxxaam dago.

Takkay ikkah Xissitak geytimtam Qafar akke waa mara kinnim tambulle.

Taqabi edde yanim toh hinna!

Qafar Rakaakayak Inayta Samara magaala takku raqte Magalooli takku Xissitak geytimta Cuggaane Rakaakayitteh xaylo Af kee Qaada nek bayisak geytiman.

Cubbusa:

Inki Amcari Rakaakayih Num Oromo Rakaakayal Yaqiishuh hinnammay Taamituh Oromoh Af yaaxigem kaak faxximta.

Tigray Rakaakayal Yaqishem faxek kaaduk tigray afat yaabam faxximta.

Xayi ceelallo siinih baahek Qafar rakaakayih xayloy Mekele magaalal Qarwa le tanih.

Lakiin tigreh af axige waytek qafar afat kolluk yabtam mageyta.

Fedraal madqak gexaak kulli sanat Kulli Rakaakay 12 Gaddali oggolak arooca keenih yaceniih, gadda leela migaaqal baxsa le cato kah abaanam faxximta.

Lakiin cakkumuk tanim Kulli sanatal 20ak muxxi yakke mari Qafar rakaakayal tigray kee kalah tan cuggaaneh Rakaakayittek amaatuk qarwa kee qasbooy, kalah tan invetmenti esseran.

Ta mari madqa kah intannah gadda leela hinnay Tigray baxasa le cato isi marah kak abta cato mankik Abuuduh keenih yaceen lakqot gadda leela ceelak yamaate mara.

Qafar rakaakayih addal a mari xissitam taqabi mali lakiin naafat taamite maay lon?

Naafat yaabe maay lon?

Qafar afat yaaba numuk Baduwta ( Baalager) elle iyyoonu waan magaalah dadal tekkek kah maasuula.

Qafar Rakaakayih doolat nummah isi ummattah yafikkireemil Tigray kah abtannah Sinaamah abuud cayuk sinam nookisak yen.

Sinam taama barisak taamat tan muxxo ken yabulloonu duudak yenen.

Qafar rakaakay axcuk yeneenmik tenggele agat kee agattiinah Rakaakay nakkeemik meysita.

Too saaku Rakaakay abbiini nee magufak awayiik kas lem tenek cubbussay!!!

LATEST REVIEWS

Popular Posts