headeraic
Tags Posts tagged with "akaar ibrahim"

akaar ibrahim

0 1984

Qafàr ummattà marin gubat elle xintah tan Afrikah gaysal tahaay Duma taturra inte wakttel siyaasay, madduruuy, sittalluk alliyal widir raaqe ayyunta tekkeh geytimta.

Taturte waktitte axce waqdi manggo waktih siyaasa kee xintootah daboonat yabnam dudnah immay away a ammuntak ugut sissik Siyaasa milaagi elle ambulluk geytima Itiyopiyal yan caalat kulli gambbik wagitak nanu ni garil takke anggoyitte magide kattatnaah? inta essero ugusak elle aninnan rikel walal elle abna gidah xawwote kutbe kinniimih sabbatah Away qusbih tan calootak qimbbiseyyo.

Tanay takkay ikkah yaabak culmal kah escessennah Qafàr Afrikah gaysal kulliimik Widir kah raqteemik naharsi sabab ni garil takkem kataate waynaama.

Qafàr oyti tabaatabsih caddol gersi mari alle waam qaadàh le ummatta kinnim hawweene kal siyaasa elle tafkune gambbi elle faxximta uddurul kataatanam kee elle raaqanam faxximta kabul raqaanamih tiyal luk sugneeh uxih kak awqe wayne boola net tanim yot celta.

Tohuk gexaak, Ityopiyal Siyaasa caalat elle afkunuk geytimam ma gambbiiy ? axcuk esserram dirki nel bahta!

kah kinnim asaaku itiyopiyal 1 Qarit gexxu wayta gira nee xage kal bargele inneh qambballam kaxxa garci kinni!

Itiyopiyal away tan xintoy 17 sanat Dargi xintot abte carbiik lakal baaxo tibbixeeh, 27 Sanatah Itiyopiya miraacisak geytimta katayah ittam Agattiinal xissiimak Sinnih sinni xinisanaah, Sinni afat tamitanaah bartaanamih cakki edde hadlan Federaal xinto ( ethnic federalism ) kinni.

Tatre 27 sanatah Itiyopiyah Siyaasa amo gexak 3 aracal kurrumta:

1. Ahaak dagal edde yabne federaal siiratih xintoy away tanih kak iyyaana afak tet warsanaah, madqah tet daffeyseenim akke waytek booxal o’obe wayteemih sabbatah Dimokraasiyyol rakkittaah, garin gaba culsa sinni federaal xinto matan iyya mari umannah manggo. ( anu edde anuk )

2. federaal migaaqal Agattiinà kee afittel rakita federaalsim itiyopiyah ummattah inkittiino bayseeh, neh taysem Dimokraasi kee inkittiinol fanti doolatih xintoh xinnam faxximta iyya mari kaaduk madago!

3. anu siinih baahe agat kee agattiinà cakki siinik baysoonuh takke giclo akke waytek anu elle an gitaak kalih giti inkih tanim hinna itta Away tan doolat raqte namma exxak garin mabla moggolta.

Sinnih sinni xinisaanamih cakkiy afak neh warisaana booxal mayan iyya mari Sababah xayyoysam 9 rakaakay inkih currik sinni xiinsaanamih cakki ane waam kee isih faxxe mara reedissaah, isih faxxe mara kaltam TPLF il naaxige parti kinnim kee tah dubuh hinnay maddur, kee qaskariyyo caddol dubuh sinnih caglitaanam soltam faxximta iyyan.

Tah gexak teneek taway edde nanno caddo fan gufteeh, TPLF tanim hinna kak axcuk sugte gaba culsa kee kulli rakaakay sinni amrih gubat xinisaanamih fayxi Qaduk ambulluk geytimta.

Federaal dolatay “ EPRDF Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front ” Itiyopiyah ummattàh Dimokrasiyyoh foocal yaaxigeeni kak xissimtam 9 rakaakay hinnay 4 Parti ( Rakaakay ) kinni.

1. TIGRAY

2. OROMO

3. AMCARA

4. GABBI QAXIH AGAT KEE AGATTINA RAKAAKAYA

ta 4 Rakaakayak kalih mari Qafàr edde anuk cato marih migaq lem akke waytek loowoh edde mayanin.

Tah tannal anuk away oromo kee amcari rakaakay tigray haadissa tayarak obeenim qaduk tumbulle.

Naaxigem faxximtaamah ummattah awlaytih addat takku, EPRDF ik taama selta makaadoh addat takku fuli xonggolo leh tan Oromo Peoples’ Democratic Organization ( OPDO ) kee Amhara National Democratic Movement (ANDM ) ahak widir sin xiqtah sin reedah sabbatah ninni ummatta maqidna axcuk maacisen.

Caagid meqe xiinissoh esserooy, salaam sada mari uma kabul beyam faxa axcuk abak sugen celsiisik tatrem ceela.

EPRDF aggiriqe wayta daffeynat geytimtaah, oromo rakaakayak parlamah awlaytit ni ummattat akkuk geytima rabak sabab naharsi malaak neh warsam fanxxa axcuk esseren.

Toh akke kalah aki daffeynaani oggole waanam diggoyseenih kaaduk abinal cineenih!

Tah sarrak faxe kabul beytay qunxxa milaagu hinna.

Kabuk isi addah taqabi leeh, kabuk cayla le 2 ummatta edde xiinisak sugen Oromo kee Amcari rakaakayitteh mirocti gano edde abteh tan ciwaawat wonnah abek anna abe yakku waam ceela innu wayna.

Aki kabuk kaaduk oromo kee Somaali fanih carbiy manggo mari edde rabeeh manggo mari elle sugen guubuk edde yerreeh, manggo kasaara katayse yan.

Tah tatre 2 sanatah doolatal amo berra tekke oromo edde boolaysoonuh oromol Tigray fakte carbi kinni axcuk yaaba siyaasa mari kaxxam manggo.

Takkay ikkah, tah oromo doolat kee ummatta inkih satta ceelak saddeeh, saddeh tibba maxcinnay boolatak temeete TPLF gutuqqa heenih taway nanu gabbatnu wayna iyyanam faxaanam tambulle.

Oromo Rakaakayih abbah yan Lemma megersa maaqatta kak qimbbiseh yan giti Manggo siyaasiyyinih kalbi harigu duudeh yanim tambulle.

Amcara kee Oromo sittalluk cattiimak koositnay inta mablak uguteeh taway tah Ciwacatal kaxxa warigga kinnim tamixxige.

Tah inkih takke wak nanu magide kak katatnaah ?

Baxsa luk ni migaaqal yanih kak iyyan rakaakay tahak tu xaagu lem maceela.

Soomali rakaakay kee Oromiyah Rakaakayih fanat qisih Qafàr edde anuk Dini abbobti kee Qaskar abbobti culak geytimtam nabbeh.

Qafàr rakaakayak majlisil aqla saqolti kee polis kee baxsa le caylih saqolti tama mabloh gexxeemih xaagi yanim takkay ikkah Qafàr rakaakayih doolat tigray hadissa tayyara elle radinnan rikel kak oobu waa marat yanim ceela.

Tah kutbek culmal kah excennah, Doolat yanim akkaluk garcit raqanaamak kaxxa meysi tan.

Duma kinni way dargi yiddigille uddur Qasab xiinisak sugte qafàr dargi xinto tiddigillem elle cabol yobbe marat yanin.

Rakaakayitte abak geytimtam loonuh yanin cayla kee xisne gabat luk elle raaqan inna ( Organized resistance ) kinnim tambulle.

Tah beera takku beeca takku bahtu wayta milaagi amixxige waamih sabbatah Inkih kattatnam faxximta caloota kinni.

Qunnxxaneytay, barteenit kee siyaasa kattata marak yan caalat doolat qokoltoonay, saddoonay, baaxoh addal tanoonay iro baaxol tanoonay

Kulli caagid kattatnam nek faxximta!

23/12/2017

LATEST REVIEWS

Popular Posts