headeraic
Tags Posts tagged with "Afar region"

Afar region

0 553

Birr  Saaqat 17h00 yekke Waqla Dubti daqaarak Qutbi terreh awquk sugte Baaburut Gira Gexxe.12802941_1664677807082811_81858242092033406_n

biri barak Saaqat Itiyipiyah Loowol 1:00pm ( Fanti Awropah loowol ) 17h00 ih qutbi ereyya hayteh aysaqiitak bukka teh tan waqdi gira akah edde gexxe sabab amixxige waam kee qutbi leh yan num Telfoon poliisih heeh, immay  gira bargussa makiina Amaate waytem tokkel suge marak abne xaagi yascasse.

Elle cbol tama baaburuk Matoor Bakaqu duudeh yanim kee edde beyak sugen qutbi inkih cararem takkay immay sehda nagay akak raqtem Warese.

 

0 1021

Qafar agatih rakaakayih doolatak xalool daqaaral kaxxa taqabi yanim qaddowte.

Qafàr rakaakayal ummattah tamcawweh tan cato darot garqa abteeni axcuk casbisan mari kulli daqaaral umannah manggom takkay immay, inki inki mari elle iyyannal Casbisan mari inkih daro garqe mara hinnaay, daro garqa mari kaaduk inkih macasbima axcuk warsan.

download (2)

Tah yaanam daqooritiik rakaakay fan kulli daqaaral fayya le caddoh saqolti takkeh tan atlaake kee Garqat kaxxa gaba loonum takkay immay casbisaanam misaakinah yan maray krn gubak tu xagak suge kinnim warsan.

Xalool daqaaral edde nan ayyaamih addat dubuh 7 yakke mara casbiseenim kee Tama marak kulli numul 1 sanat kee 2 alsa kee 5000 ih birri lakqo digaalak keenil madaqak Abqaalà Giitissoh buxa ( casbih buxa ) ken culseenim qaddowte.

Xalool daqaaral tohuuk lakal daqar saqal kee kay kaabineh fanat kaxxa umaane ugutteh geytimtam kee xalool daqaaral baaxoh idoolak numuk teynah yan Abtaah kee Daqar saqalah yan Ibraahim Qali Bukkoh fanat kaxxa qanggor gacangacsi yekkem kinni warsaanam.

Abtaaha Daqar saqalak daro garqa marak atu naharat tantoh celamceelisiyya hinnah adab ibbix kaak iyyem tama xaagi warsa.

Tohuuk gexxaamah Ibraahim Qali bukko daffeynat yeeqeteh yewqeeh taham fan biiro cule cineh sugem kee daqar caddol kulli awdoodik temeete makaabon mablo abtam gibbattem takkay immay

Bici akke weem kee tama taqabit dagak rakaakay saqalih amri kee gaba edde tanim  ceelisan.

Away 32 daqaaral inkih  doolat ken mabla Amiin iyyeh oggole waa mara daro garaqa kee baajjet garqah migaaqal casbisak geytimtam Tambulle.

LATEST REVIEWS

0 481
FRONT FOR THE RESTORATION OF UNITY AND DEMOCRACY-FRUD djibouti_frud@hotmail.com   FRUD call to prevent sale of Djibouti territory at auction   The clannish regime of Djibouti, now reduced to...

Popular Posts