Samara Jaamiqatih korkorsa kee AfkanItte,

Samara Jaamiqatih korkorsa kee AfkanItte,

0 516
 By Akadar Ibrahim ( Akku Qafàr )

 

Samarà Jaamiqat Qafàr Rakaakayak Inaytah Raqta Samrà Magaalàl Sanat 2008ak xabba haanam Itiyopiyal tan 30 Takke Jaamiqatittek tiyak teena akkuk taama Qimbbise.

Qafàr Rakaakay taham fan fayya le caddoh tu barittoh buxaaxi elle dagoh tan rakaakayittek foocat geytima.

Samarà Magaalàl fakkiime Jaamiqat tatrte 9 Sanootah Addat Qafàrah Maca Xiqee iyyaanam isikke wagitta essero kinnim takkay’mmay

a kutbeh hadaf Samara Jaamiqat isih Ma gexso abeeh manke gufeeh yaanamal kulsiimih sabbatah manggom too kabul akulsuk gexeyyo.

Firuuk Samarà Jaamqat yaanam xiso waginnek

Samara Jaamiqat Yaanam Itiyopiyak fayya le caddoh Tu baritto Jaamiqatay Samarà Magaalal geytima Yaanama.

Tah Jaamiqat Wagsisaak Eglizih Afat tannal Daffeysen.

« Samara University (SU), Ethiopia, is a government higher education institution located in the small town of Semera (population range of 2,500-9,999 inhabitants) Afar Region. « 

Tah Qafàr Afat gacissa Haynek…….

Itiyopiyak Samarà Jaamiqat (SU) yaanam Doolatàk fayya le caddoh tu barittôh xisoy madabah Qunxxa magaalà baxay Ummattà manginta  2,500-9,999 elle takke Qafàr rakaakayak Samarà Magaalàl geytimta kinni !

Tahat faxem Sin barsam faxe waqdi hinnay sin kassiisam faxam Samarà Jaamiqat madabah Qafàr addal yanim akke waytek, Qafàr jaamiqat akke waam kee Qafàr Rakaakayih doolatih Jaamiqat akke waam, tah kaduk dubuh samara jaamiqatih Caddol hinnay ityopiyak Jaamiqatitte caddol wagitnek Fanti doolàtak tu baritto malaakih gubat xinta xiso kinnim nablu xiqna.

Samarà Jaamiqat taturte 9 Sanootah addat maxxat kee duddi caddol faxe caddo gufay immay amo gexak 30 takke Jaamiqatitteh caddol 24 hayto caddo yibbixeh geytima.

Samarà Jaamiqat Tatre 2- 3 sanatah Xiinisso Taqabittey wakaay innal gacta Kaal ambuluk ta caddo gufeh geytima.

Samarà Jaamiqat ta caddot Bahteh kak Axce Taqabitte 3 Aracal Kureyyo

  1. Keddiimannu
  2. Atlaake ( uma’adooba )
  3. Qafàr Kee Qafàr akke waa marih Anaakara ( Miraacinni Caddol takku tu xagoot caddol takku )

Qafàr Rakaakyal Siyaasa Caddol kinni way amo gexak raqta 3 takke taqabittey ahaak dagal daffeyse Samara Jaamiqat hinnay ABDEPA kinni way 6 alsih Gide Xinto Maleh Sugussem kasitna.

Siyaasa Cagiiday Qafàr Rakaakayih Doolatih Foocat Yan Mari Massah amrisaanam duudan xisoosa inkih Inki Mabla le marih gubat cabaanam Duudan Way Samara Jaamiqat dagoom Ken xiinissok irot raqaah, Gubat kak xiinam Fedraalak Tu baritto malaak kinniimih sabbatah keddiimanni Ugut kak kinnim kak warsan anaakar Massah akke waa way Saqolti Casbiiy, Taama abeenit xiriyyooy, addak addah meysisso kee anakar elle gexak geytima.

Firuuk caagid kak ugtem Qafàray Borxi saqolinnaak xabba haanam Jaamiqat Abbiinu fan sugte sittak tu kaltam akkaluk Jaamiqat Abbiinu aki marih gabal Tabsoonuh ta caddo gufseenim tambulle.

Ta anaakar elle assaleelequk sugnennal Keddiimannu, Atlaake, kee Qafàr gabak tet yayyaqoonuh, yanggicille maray Qafàr akke waa isi doori edde digirak suge.

Celalloh : Ambasador Amiin Qabdulkadir Borxi saqolinnak kateek lakal Jaamiqat siyaasak currik tan intit kaa yableenim way makkinna !

Xayi saaku Qarwat gexxe giraay, Jaamiqat Saqalat yekke Casbiiy, Abraha Deqsita Tegreytat tekke xiiriyyok lakal borxi Saqalah Suge Gifta Awwal wagris Reeda edde cabeeh, Kay aracal Qafàr Akke wayta Barra heenim kassitna.

Inki Wakliytay Jaamiqatal Xayih yani elle iyyanna tekkek Samarà jaamiqatak Adam borri xiryeenim Abraha Jaamiqatak katta heeh Federaal fan gexe sakuk Sugte iyya.

Tah kah iyyam Tigray a Jaamiqat Qafàr xinissam teffereeh, sitta elle qidoonu waan axcuk celsissa hayteh Isih miraacinu bukkussuh Abte Macal kaxxaam manggo iyyaanama.

Takkay ikkah dubuh ken hinnay, Qafàr caddol kah innennah Kedimanny, Rakaakayiyyo kee ux mablaak ugta Anaakar Jaamiqat Tubaritto xiso hinnay Siyaasa Mingil cella haam fan rakaakay doolatak fayya le mirocti kee Jaamiqat xiinissoh fanat akkuk suge.

Kimal Samara Jaamiqat Miraacisuh Faxita mara axcuk yeyyeeqen Maysaxxaga

wagitaak Mango qunxxaneyti facebookul aktubuk Asen.

Manggo qunxxaaneyti Samara Jaamiqatah qusba Saqalah faxitaanamih maysaxxaga to waqdiik saden.

Inki inki mari inkinnah rakaakay doolat tahak tibba axce waytam faxximtaah Sissik maaqatta beyaanam faxximta axcuk yuktube mara ubleh suge.

Ah rakaakay doolat isih gaba edde luk yekke caagid kinnim naaxigem faxximta.

Baxsa luk Cammadi macammaday manggo mari kawsa kutbeebal yamixxige sissikuk yeyyeeqe ammuntal Ixxiga Qalalissa heenih qusba abba haanam Kaxxa taqabih mabla iyye.

Takkay ikkah kaa kataatah yan marih kabuk manggo gaba Kaak saddeh sugte.

Anu kaaduk Yot celta waqdi sadnam faxximtam sinnih faxen num baha heenih Ummatta kee ummattà xisoosah Amol haanam ikkal loonuh yanin ixxigat Qalalla yeenih Doorimak faxite marak inkih yeyse num Qalalissa heenih qadli gital rediseenik Innih umaaneh mabla.

Asaaku Reedak kattu waytam Qafàr num tekkek Qalalla heenih gersi Qafàr Num kaaduk abba kah yakkennah faxitaanam faxximatakkal dubuh Jaamiqat Qafàr baaxol yenek sa kulli miraaciinu nel kak cabeloonu innah qambballam hinnay Kalah tan itiyopiyah agat caddol tan xisoosa miraacisnuh faxitnaah, Ninni rakaakayal tan Federaal xisoosa edde anuk Miraacisnuh Sinaamak neyseh geytimtam faxximtam yot celta.

Sinaamak edde naysem dubuh Qafàrah naabukem tekkeeh, jaamiqat kah miraacisnam fanxxam Dubuh Qafàr baaxol yaniimih sabbat tekkek a jaamiqat Addaak qafarah yakkem mali nek axcelon.

Lakiin Kaaduk beera Mekele Jaamiqat miraacsnuh faxitnam faxximtaah, Miraacisnam faxximta.

Caagid dubuh jaamiqat hinna.

Tayyaara booxa taniih,

Sokkar Fabrika taniih. Kalah www.

 

Fati doolatih xisoosa Ni rakaakayal tanay ane waytay miraacisnaamih cakki linooh, sinam kaaduk ni rakaakayal miraacisak geytimtaah uson nek edde yeyseenim cakki kee dirki sinnik digga haan.

Inkinnah Rakaakay Doolat siyaasa caddol kinni way ixxiga kee duddi caddol faxitta heeh yeyse mari nee miraacisaamal muquk ten.

 

 

18/ 10/ 2017

Comments

comments