Saalic Rashiid Macammad Kak bayem inkih tan Qafar Ummattakal Yexegen mara...

Saalic Rashiid Macammad Kak bayem inkih tan Qafar Ummattakal Yexegen mara hinna!

0 818

Akadar Ibrahim

Qafar Rakaakay kulli waqdi kah innannah aki rakaakayittek baxsa elle lem:

isim isih abite waama.

isih is amlike waama.

isil amiine waam kee amol kak yanin ayyuntah rammite waanama.

Faxe qaalamal nummah ayyunta miraacissah tan doolat ayyunti meysih bololak xinta.

Usun kah yaniinim ayyuntah ayfaf yaceenim kee ayyunti inki intit abluk xiinisaanam kinnimih sabbatah.

Qafàr Rakaakayih doolat ummatta edde table inti waginna waqdi firuuk madqay daga raqta kak iyyana wonnah qiddi haanah meysissot xiinisaanama.

Inkih tan itiyopiyal uma xinto tan way qafàr rakaakay baxsa le.

Ceelalloh: Gifta Saalic Rashiid kee Qafar rakaakayih doolatih fanih anggaraw wagtenno.

1 Saalic Rashiid Baracle daqaaral Qidaddo biiroh abba mannal yekke ?

Saalic Rashiid baraclel qidaddo kutbeh buxah abba kah yekkem AbdP ah adoyta tikka iyyeh hinna.

Isih numtin amol qalalla iyyeh doorimeh gee kusrik sugte.

2haytoh essero; saalic Rashiid Baracle daqaaral abba kak yekke Qidaddo biiro 1 sanatih addat macah cabe? ( mannal cabe )

Mango marak kah naaxigennah Gifta Saalic Rashiidik niya Qafar rakaakayl currik tan cayla le sadi part xissimtaamak sugte.

Elle gabbate wayya heenna mali.

Too biiroh abbah anuk too anggoya kee niya ayseede cineeh, wohuk wadir saalic rashid abdepah taamak isih raaqe.

Toh dubuh hinnay ABDEPak kulli daqoritil away fanah uma adobi elle yakke gititte tan.

Toh magitaay ceelalloh kulli daqooritik biroora saqolti Zone kee rakaakay saqoltih guqul tacee.

Eddeey, qidaddo biroora tamah abe waytek duma sinnih ken xiiriyak yeneniih away inkinnah ayti buxah gabat sinam yabbixsiseenim temeete.

Tohuk widir saalic rashiid samara jaamiqatal taamitak sugem kassitna.

Takkay ikkah Gifta Saalic Rashiid waytimak naharat daylah Jabuuti 2 adda gexeh sugeeh, naharsi adda gexe waqdi xagana kaah yeceniih too xaganah gexeh gacak suge wadi kaa yibbixeenim.

Faxe mari kaa yabbixay gifta saalic rashiid tibbixsiisem abqalaak ilaa samara fan tan ABDPAK fayya le saqolti.

Jbuutil nammay haytoh adda daylimma iyyeh gexah anik salaamata iyyeemih asmat yan.

Toh December alsak 27/ 2017 ik ten.

Samaral agat kee agattiinah ayro gumqaatah kak takku wayta arbaqah ayrok sugte.

Saalic Rashiid tokkel akher yaabah iyyeh yenem Gabuuti fanah gexe saaku Qaskar abbobti anke gexxah kaak iyyenih, gabuuti gexa keenik iyye.

Gabuuti macah gexxa kaak iyyeniih, daylah gexa iyyeeh, Qaskarak abbah yan mari abletto hay kaak iyyeh sugem wariseeh yok aboonu waanam maaxig’mmay gexah iyyeh Gabuutik yewqeek wadir baaxo cule weem kee taham fan Waytimam tamixxige.

Takkay ikkah manggo akkal elle yanim Gifta Saalic Rashiid gabuutik yamaate mari elle yamaate gaalafi kellal kaa yibbixeenimi.

Awayah tu gactek rooci kaat yenek tokkel elle ane kee addis ababa fan kaa bee yekkenimih bagi wayn.

Xayi saaku Addis ababal uma adobi migaaqal migaaqitte kak xagen marih fanat kay migaq yenem camsa mari kaadu yanih.

Fanni yanay Inkih tan Qafàr Rakaakayih ummattak baxsa luk qunxxaaneytak sin kassiisam faxaamah:

1. Gifta Saalic Rashiid away faxennal yanay Doolat gaba kaa beytem diggah daffesnay.

2. Doolatak faxe gaba kaa beyta way Ugut kak Qafar Rakaakayak fayya le saqolti kinnimil sitta geynay!

Tah kaaduk biyaakitah yan numuy daylah gexeh aduuruk suge tannal beyaanam adam baxi cakkik iroh tan abto kinnimih sabbatah qunxxuk kaxxuk nassacakkemi.

Asaaku saalic Rashiidil tekkem raabitenk xukko raabita nekkem asmata.

Gifta Saalic Rashiid Parti xisam faxa iyyanam ayti buxah yeceen xaagu kinnimih asmat lino.

Qafar Rakaakayal Dimokrasi warsa marak tamah kaa Parti xisaanam tama caddot sinam hayta.

#FreeSaalicRashiid

Comments

comments