Qafar Rakaakayal robti qawwalaylaak gexxaamah manggo magaloolul Koraan yiggiriqem timixxige

Qafar Rakaakayal robti qawwalaylaak gexxaamah manggo magaloolul Koraan yiggiriqem timixxige

0 627

Qafar Rakaakayak Logyah Magaalal logyi weeqaytih Xaqul suge Koraan Birti weeqayti qawwalaylat yidigillemik gexaak Manggoh tan magaloolil Koraan yggiriqeh geytimam Radiyo FANA tiysixxige.

Kompelichaak Samara Fan culak suge koraanat asaaku Asaaku saaqat Itiyopiyah loowol 12:00 maaca tekke waqlaak xabba haanam Samaraay, Logyaay, Dubtiiy, Aysaqitaay, Mille kee Qeli Lee ( Qeeli wuha ) Magaloolil Koraan ayfaf yamaate ayyamah yiggiriqeh sugu waam tama caagida wagittah tan biiroh afak yaabe num Qaddoyse axcuk Fanah xaagi tahalluk yiysixxige.

Tama Biriitay weeqi yingkiseh yanik gexaak 2 Miliyoonuk muxxi takke lakqo kasaara ken geytem kinni warseenim.

 

Tah tannal Anuk aki xaaguh Taturte alsitteh addat Qafàr rakaaayak baxaa baxsa Le daqooritil Radak geytima Roobut Cankaxi Qawalaylat rab marih Loowo 30 uk daga guftem Timixxige.

 

#AIC

Comments

comments