QAFAR MISSILITTE

QAFAR MISSILITTE

0 2152
QAFAR MISSILITTE
 
 • 1-Misili misila ceelam meqeeh, baxi abba ceelam meqe.

 •  

 • 2-Abit abit boolok koo qidaah, marin kas ayrol koo caba.

 •  

 • 3-Barat caben baaxo kee, qunxih aben xalay meqe’kkel koo cabta.

 •  

 • 4-Qaxah gacak gacaanaah, kasah aysuk yayseeni.

 •  

 • 5-Misila yaabat koo qidoonuh kol baahe kee, koo edde xagoonuh kol baahe yakken.

 •  

 • 6-Gaali qarit weemih qanaabo yakme.

 •  

 • 7-Bisol taniimih gaba ruubeenik, gurummal tanim caritta.

 •  

 • 8-Inti mali wee inti geem yakkaleh bililisa.

 •  

 • 9-Qari amo yaaqure’kkal yab mayaaqura.

 • 10-Cuggayti managray nagarsiisah

 • 11-Isi buxal can care num, marin buxal lee cara.

 •  

 • 12-Kok kalam mali ceerih koh maceeraay, qasa gulub mali koh maaxiggila.

 •  

 • 13-Kol heenik koo ceele waytam matan .

 •  

 • 14-Garqi af niqniih, burus xabcini.

 •  

 • 15-Yallih gintili gexo qax meqeeh, yab xaqam meqe

 •  

 • 16-Xale wee num xalay xaqamu mayaaxigaay, adangallita robti xaqamu mataaxiga.

 •  

 • 17-Baaxo’gimi baaxot yaaqiteeh, baaxo abaara.

 •  

 • 18-Abba cabem baysa baxa kee, abba cabe weem yaddare baxa.

 •  

 • 19-Atu adunya akah massossa baxi, akeera koh massoysa.

 •  

 • 20-Atu taaxigem kollih yaaxige num dabaanak koo raaqi maha.

 • 21-Ullar raba cubak sugaanaah, ullatinar raba cubak masugan

 •  

 • 21-Ullar raba cubak sugaanaah, ullatinar raba cubak masugan.

 •  

 • 22-Kaxxa num daffeynal yablem, qunxa num soolol mayabla.

 •  

 • 23-Abba baxi biyaakah gexa baaxo, baxi abbab biyaakah magexa.

 •  

 • 24-Duqurul luk aben yab, qiddel aben daaco.

 •  

 • 25-Dubban bagu lee macultaay, duqur bagu yab macula.

 •  

 • 26-Keekeh argaade kee, burah addih qeebi, num mayaffara.

 •  

 • 27-Bagi lakmisek deerih xiinan, amob berra qarumut yaxxawwen.

 •  

 • 28-Uma ullatinak makkita baytaah, abee’gimak fileyni baya.

 • 29-Sagak kalla le gabu le num gaca.

 

 

 

 • 30-Yaabah yab waanaah, awqah lafa waana.

 • 31-Yab gita leeh, qari afa le.

 •  

 • 32-Yaabak allaaliiy, yaabak axxaari.

 •  

 • 33-Yab mamakanaay, makkiita mayanxuqana.

 •  

 • 34-Yab ceela mara leeh,

 •  

 • yaabah lafta mari yan.

 •  

 • 35-Yab numma’kkal magexaay, numma kak maxeqaana.

 •  

 • 36-Arkat ina yalla daremtaah, moxoxxib maro dareema.

 •  

 • 37-Aabukeh umo’mmay baxi koh yaabukeeh, radeh umo’mmay rob koh rada.

 •  

 • 38-Mayakkalana’mmay, mallaasay marrar yakkem xayih.

 •  

 • 39-Gaalak gexe cintam naharsi alaay,yaagureenim gamaddi ala.

 •  

 • 40-Kum edde raaqisan yalli yan.

 •  

 • 41-Cuggaanek cal kot tabaah, bisi moynobuk kot taba.

 •  

 • 42-Able kal mayaaxigaanaay, atce kal mayanxuqaana.

 •  

 • 43-Gaddali agritam mayakkalaanaay, maxala qakkottam mayakkalaana.

 •  

 • 44-Xiiba caxak orbe koo makaltaay, buxa kok masarrowta.

 •  

 • 45-Isi laa teffere takra, marin laa matafqa.

 •  

 • 46-Erbat isit tan booha matablaay mara tan booha qedebta.

 •  

 • 47-Sinkiliiliqis isi gubal tanim ayrol cabtaah, marin gubal tanin iraawissa.

 •  

 • 48-Yalli baahem kee, danan darit namma gabah kafan.

 •  

 • 49-Koo’gimi koh aba caddi maliiy, kuti lafah aba caddi mali.

 •  

 • 50-Uma num kee kuta isi buxal haw kot itta.

 •  

 • 51-Macri dab gaba yangem meqeeh, inki alah baxi barud lem meqe.

 •  

 • 52-Alak teyna baxi iba

 •  

 • sissikiih, baarrak teyna baxi yab sissiki.

 •  

 • 53-Qunxa num kaqtek xaak amo koraah, yaabek yaabak amo kora.

 •  

 • 54-Migaq guran magaq waay lakal leeh,

 • yoo abula yaaqura lakal le.

 •  

 • 55-Waay, wayto lakal le.

 • 56-Num migaq waamak, maagaqa waam tayse.

 •  

 • 57-Yalli ruubeemik barasaay macinaanaay, baxi baceemik biiluuy macinaana.

 •  

 • 58-Fayya ittakke guma garrissaah, numuk naba num cami garrissa.

 •  

 • 59-Meqen xic bagu maduucaay, fugutto baxa mataynaba.

 •  

 • 60-Waytem wab koo haytaah, tinqibem baaxo koo waksissa.

 •  

 •  

 • 62-Qaku luk cinen caakale, gabul lon saaku mageyan.

 •  

 • 63-Numma diraabak lafuh umah.

 •  

 • 64-Suge numuk xaagu abiiy, fayya le’kkel sooli.

 •  

 • 65-Sarra temeetek, sarrak bixiqqi maca koo hayte.

 •  

 • 66-Afah yok gaca itta’mmay, afal wayya koo hee lon.

 •  

 • 67-Gexa kok maxca’mmay, gexa itta koora kol heyyo.

 •  

 • 68-Gasob boolak ali koo raaraah, atu cabte’kkek mari koo raara.

 •  

 • 69-Rakub isih tece gaba kok yakme.

 •  

 • 70-Uma num kok yakkeeh, koh mayaabba.

 •  

 • 71-Uxih taniimit mayasissikan, yallak koo geytam macinan.

 •  

 • 72-Koh xale wee dagar koh madudduba.

 •  

 • 73-Yaabal yab geyaanaah, iful baaxo geyan.

 •  

 • 74-Rubsuusuh daaba korana’kkal, farriimih daaba makoran.

 •  

 • 75-Nabsi rabek, nabsi fayri maraqta.

 •  

 • 76-Ala tuble alaa kee, able wayte ala, inki gila mabta.

 •  

 • 77-Gaali kak gilte tabeynah magaca.

 •  

 • 78-Agar agar numma baysaah, numma dirab bayissa.

 •  

 • 79-Mare inak xayiih, ulqi salcek xayi.

 •  

 • 80-Cane qammi baxi koh gahsaah, cami naggali koh gacsa..

 •  

 • 81-Axim kartiqqiyaah, ramad hirgimmiya.

 •  

 • 82-Abu kee amri koo mahawenta.

 •  

 • 83-Abu umo mareedaay, ina umo mayamqa.

 •  

 • 84-Cabu waa daban, cabe waa migaq kot caba.

 •  

 • 85-Caggob bagu kee girib bagu, karraccatta’kke macabta.

 •  

 • 86-Maabboonuk cankarek, maballoonul rada.

 •  

 • 87-Gile tirgiqe’kke urtaah, arraba tigiqe’kke m’urta.

 •  

 • 88-Gali le ali, saaqatah haada.

 •  

 • 89-Sissikaane faxaanamah, namma iba inki waqdi mayakkuqan.

 •  

 • 90-Caacay robti merraytuuy, misili yabti merraytu.

 •  

 • 91-Feera baaxoh ascossaay, misili yabti ascossa.

 •  

 • 92-Abaluk ruubeenim, able kalah gunnusan.

 •  

 • 93-Amo abaluk raatahmagacan, gita abaluk boolot maradan.

 •  

 • 94-Akkalah baxa kol haan, amqah daaba kol Koran.

 •  

 • 95-Akke wayni mayakkaay, danan laa makora.

 •  

 • 96-Abte gaba baytaamah, gaba abtem mabayta.

 •  

 • 97-Akat eleelem yaarreeh, gaba teleelem tace.

 •  

 • 98-Abbak raqtem baxi nagraah, caxak raddem kimbiro onkossa.

 •  

 • 99-Laa kee labha ayballaayat le.

 • 100-Yaaben yab kee qalaama caddit koo wagitta

101-Yab able waytam biyaakaay, tubleh cabtam biyaaka.
 •  
 • 102-Gaali dabqak amo korseniih,wadar buxah beyan qibina maballiyo.
 •  
 • 103-Misili yabti foocat
  yamaateeh, qaanale robti foocat tamaate.
 •  
 • 104-Yab yabti bagut koo qidaah, faras buttab bagut koo qidda.
 •  
 • 105-Caxa carartek, caxag gubi cararah.
 •  
 • 106-Yaabal yab haanaah, dalet caxa haana.
 •  
 • 107-K’aafih innah koh m’iyyaanaay, k’untih innah koh mayablaana.
 •  
 • 108-Atu cerrittek ku qangara cerrittah.
 •  
 • 109-Yab bagu culsaanaah, yaabat bagu maculan.
 •  
 • 110-Baarrag gacta baarra soolak koo cabtaah, caxag gacta caxa ayrol koo cabta.
 •  
 • 111-Yab kee nagra qaduk koh abaanam meqe.
 •  
 • 112-Yalli edde yani itte gobla-goblaali.
 •  
 • 113-Yalla kee yallih adam awka inki gabu kok magacta.
 •  
 • 114-Rabi rabbik koo
  mayaakumaay, gile siibok koo mataakuma.
 •  
 • 115-Gira tubleeh, girah taduurem buuti.
 •  
 • 116-Say num isim leh ikkal akah leh gide mayaarigan.
 •  
 • 117-Faxeenim waanam saami umaane hinnaay, faxen num waanam saami umaane.
 •  
 • 118-Kallaci kallaci maxeqaay, kallaci daro ceyyag gad mali.
 •  
 • 119-Gabak irob bagul caben ayrol rade waa baxa kee, gabak addab bagul caben ayrok hore waa baxa.
 •  
120-Yaaxigi baxah kinissi haanaah, toogimi baxah bagul hayya
 • 121-Seeka kee xayyite laah, yalli abam mawaa.
 •  
 • 122-Kicnoonumuk raaqiiy, kacanuk raaqi.
 •  
 • 123-Kataysa kataysam migaaqah mafaxaay, mareyta baadon kalluwuh mafaxa.
 •  
 • 124-Yi kataysaw ittek dagraanam meqeeh, yi mareytay ittek fugutaanam meqe.
 •  
 • 125-Uma baarra kee barka bagu kok carrissa.
 • 126-Atu adooniyah xin waytaah, akeera koh xin wayta.
 •  
 • 127-Ku mala bagut sugtaah, yallih mala dagak tamaate.
 •  
 • 128-Iftih ifti radaah, qanaytul kaxxa ali rada.
 •  
 • 129-kud kuddi qilsa le midir abitak sugeeh, qawiiti sissikaane le tirfi yoh yemeete.
 •  
 • 130-Allal hida meqeeh, garil goori meqe.
 •  
 • 131-Baarra mawaanaay, baalla waana.
 •  
 • 132-Baxah aysina abba maballiyooy, dananah deesan garbo maballiyo.
 •  
 • 133-Migaq maaluh xeqam maliiy, masi duuluh xeqem mali.
 •  
 • 134-Data gaala waalta caxa taniih, buxa liyol aylahita qibnayti yani.
 •  
 • 135-Darri ceelak koo takme abeysa kee, ku num ceelak koo qida num koo aylahissah.
 •  
 • 136-Maali y’abbak yoh raaqe ittam meqeeh,yab hebeli yoh yaaxige ittam meqe.
 •  
 • 137-Yab koo yaxeeh, lee koo beytah.
 •  
 • 138-Lubak naharak ku ala yakmeeh, ku alah bagul koo yakme.
 •  
 • 139-Dir innek nee yakmem faxa alaay, tibbinek ni laa yakmem faxa ala.
 •  
 • 140-Koo weenik ,k’abbah caneh koo qidaana.
 •  
 • 141-Kabri K’aamo mayamaata, atu kabri amoh tamaate.
 •  
 • 142-Baxa weenik bàxa baxa fuktaanaah, can weenik lee yaaquben.
 •  
 • 143-Num dubuk ani iyyam isi fayla celtaah, labha yol luk tani iyyam labha fayla celta.
 •  
 • 144-Bagut qilmi kak dago num kee, qadammo addat kak dago girib, kakacac xiini koo mahayta.
 •  
 • 145-Anennol luk rabi yaniih, adrennol luk baaca tani.
 •  
 • 146-Akeera yalla aaxaguk gexxam meqeeh, mandar maalu luk gexxam meqe.
 •  
 • 147-Atu qunxa caxxat toogore num, kaxxa caxxat koo yaagure.
 •  
 • 148-Data afat afti abacic xin waanam kee, atu faxxa num koo faxe waam umaanek tanih tan.
 •  
 • 149-Ummat ittem sifa leeh, argaceyni cado summi le.
 •  
 • 150-Atu faxxaamah koo kee ku mareytah buxa inki Kabul mataarra.
 •  
 • 151-Akeera faxak magexaanaay, fanak mayaduuran.
 •  
 • 152-Umaane aytih obbal catak yen marih xaylo, abalih cate wayta wakti yemeete.
 •  
 • 153-Ummat ummat itteemit orobtaah, ali garboh orba.
 •  
 • 154-Faxaanam baxaay, faxe waanam kol bahtam baxa.
 •  
 • 155-Baxi baaxok ukseh yan burta inat caba.
 •  
 • 156-Yabti agra, caxxi agrak koo laftah.
 •  
 • 157-Kutaay yakkalem leey, wayxexxaay yasmitem le.
 •  
 • 158-Inti tuble nummawaagissaay, elle tuble’kke waagissa.
 •  
 • 159-Bissa digirih lem, hantuutal raba takke.
 •  
 • 160-Yabti adda ardat matabaana, daqar adda ardat taban.
 •  
 • 161-Koo able kal umaane kol mahaanaay, xiine kal masoonitan.
 •  
 • 162-Yan qaxi maaciselek gira yol m’ursin itte.
 •  
 • 163-wadar isik naba qale tewqek, daqa’mmay dalka dahta.
 •  
 • 164-Balli buxa waktek buxa baysaah, qale waktek qale baysa.
 •  
 • 165-Inti kaxxa qari wagittaah, barkat qunxa qarit raaqa.
 •  
 • 166-Qalli loqo yaggiriqqeeh, rob bar rada.
 •  
 • 167-Tasuule baarra kee mukur iyya caxxa koo aylahissah.
 •  
 • 168-Duqur yaabek
  yaabah kol missoowaah, rabek kabri kol missowsa.
 •  
 • 169-Urru kee agabu tuble caxxak meesitta’kkal, able wayte yallak mameesitta.
 •  
 • 170-Idalti awwal abne kee buurar raaqe.
 •  
 • 171-Kaxxa num atu tinkisek migaaqaay, koo yinkisek migaaqa.
 •  
 • 172-Ama caakale tukkuqek qabalat koo bayseleeh, cabtek migaq kok aalle le.
 •  
 • 173-Iyyeenim yangaddeenim meesitan waqdi, yeceenim yangaddeenim baacak meesitan waqdi.
 •  
 • 174-Dubuk tan ikkel yaameenim qeebik cayna gidiiy, sinam garil yameenim sinam nee catta gidi.
 •  
 • 175-Baarra koh yaceenih ikkal koh maquukan.
 •  
 • 176-Yaabeenim yab matakkaay, edde cabeenim yab takke.
 •  
 • 177-Yalla’gimi yalla kok yaakumeh.
 •  
 • 178-Gaala luk duude ween qibnaytiino kee birta luk duude ween koosa, bisol mataysa.
 •  
 • 179-Sinaamak fayxi missowta’kkal, bagi qarum mamissoowa.
 •  
 • 180-Ceelo madqak qunxah.
 •  
 • 181-Makkotuuy maacisaanah, xaganahaay kuulaanah.
 •  
 • 182-Cunxo islaaminnak koo tayyaaqeeh, kallaci tu mali koo aba.
 •  
 • 183-Baaca kee gaddaliinok tii ti yanxuqe.
 •  
 • 184-Siraf kee mirkablo baxi daban maqambalta
 •  
 • 185-Aayat gaba koh cassaah, mirkablo buxaak koo beyta.
 •  
 • 186-Arde kal meeleelaanaay, able kal mayabbixan.
 •  
 • 187-Cayye kal madigraanaay, digre kal mayaddigillan.
 •  
 • 188-Rabe lubaakih baxa takkeemik, yan wakrih baxa takkem meqe.
 •  
 • 189-Labha lawsaanah , gaala debraanah.
 • 190-Duqur yuble boohak maraaqa.
 •  
 • 191-Abte xiiba akeera koo kassissa.
 • 192-Migaq ceelol meqeeh, magaq maqaanel meqe.
 •  
 • 193-Kaqleenik amok kaqlaanaah, wagreenik baguuk yamqeeni.
 •  
 • 194-Seehadayti cadoyta matankammaay, qangara tankamme.
 •  
 • 195-Qeebik mabayaanaay, raaqak bayan.
 • 196-Yab catan foxo le kalah, catan geera mali.
 •  
 • 197-Garsi maa abbah baxaay, qeero caba.
 •  
 • 198-San yootokeenik inti ximomta.
 •  
 • 199-Inki num baaxo maxiinisa kal, baaxo xiine kalam duudah.
  • 200-Marug qaran yablem yasguuden carra.
  •  
  • 201-Kaaqayti mangoomuh koora masela.
  •  
  • 202-Ku num k’aabbiiy, karma k’aabbi.
  •  
  • 203-Mariiy qaada leeh, aliiy ibbix le.
  •  
  • 204-Qeero aquba iyya numuk yaaqube numuh tayse.
  •  
  • 205-Xuune baytu waytek galwa bahta .
  •  
     206-Meqem maxco temberek yaameenih
   
  207.Ku sifa lem ku summi maliiy, ku suumi lem ku sifa mali :
   
  208) Kaxxa caxat silaalah asaanaah, kaxxa buxat camih asan :
  maburuta. :
   
  209) Teelemek inni koh ma burutaay, tengeddek yalla koh
   
  210) Geyto teellek koh dayliseyyoh, yoo ma ceelinat koh abam
  mayyu :
   
  211 ) Yoo kee barud bahnu waynam bahnah :
   
  212)  Rabe danan salaf caxoh m’ukta
   
  213) Deedala wacarriy raysa koo aba
   
  214) Wareeri qaso kee qulul bagu kok takme
   
  215) Ulla qaasir leeh, ullâ baxi qaasir le
   
  216) Koxxayi koxxayiih, Macammad nabi kot xayi :
   
  217)  Caaraw saro yot geyteh
   
  218 ) Toobokok inâ xaylo xayi, inâ xaylok ganga xayi :
   
  219) Gaala edde yacoonu waan labha gaalal qidan :
   
  220) Tu kot tani rabaay, ku kot matani raba
   
  221) Uma numuh aben maqaane, ceyiteew boogew koo hayta :
   
  222) Raba kee cami inki bura garrisa
   
  223) Laak laaxagur awqekkah laa ma xaggursuma
   
  224) Maqduur ala kol ruubah, bexxi qeebi kol ugusa
   
  225) Inki ala bool takkeeh boolok raddah
   
  226) Maaselli masalal yankammeeh, basro baxal quukan
   
  227) Uma’kkel nani iyyeenih cabe sinnoonum taniih, meqe’kkel
  nani iyyeenih, axce sinnoonum tan
   
  228) Yab iyyam qisi iyyah ma yanaay, qisi iyyam yab iyyah ma
   
  229) Amo kak alle wayta arraba mannal loowitta ?
   
  230) Yalla aaxige waa mari yok raaqe
   
  231) Makkaaba sugum neh ma radinnay, edde haysita n’agabi
  mali
   
   
  232) Y’inah baxá gumay ko’llih neggele cadoh falo wayneh –
  intem wakri iyyam lubaaka
   
  233) Takke bahtem alliy bahtu waytam alli _ intem wakriiy, kak
   
  234) Goroyyâ saga xaltuh , k’awur ankek xale ?
   
  235) Koo cabtam hinnak boolok rad – intem wakriiy, kak iyyem
  yangula
   
  Meqelli Igimi Muussa) 
  236) Qasá turki maxu waam anu inni kasa ayro hinna.
   
  237) Texxeerem tama gide sugtaah, toomem tamah xalta.
   
  238) Illow salaamata, illi gabboy salaamata – intem Igimi Qasso
   
  239) A yi gabat bayissem, yi uma buxa – intem Igimi qasso
   
  240) y’abba kudde koqoso k’abba ma yabbixa – intem Sumaaqil
  Dardara.
  gidet kok ma taggiriqqa.
   
  241) Rabi ebertô carrak koo ma lafaay, deerooy ebertô carrih
   
  242) Maaluk affare wayneeh kasak aaxige wayne birtay sinam
  qidda tene. Intem Meqelli Qali
   
  243) Baaxo gubus baaxo caba _ intem Meqelli Casili
   
  244) Baraak naymaaqay itte cayyuuka anxaxxowteeh,  saaku
  aymaaqenno itte oylayto qaddowte
   
  245) Abe wayiiy, alâ bise wayi
   
  245) Can nakah ma gexaay, caagid ma baysa
   
  246) kulli musiiba Qeysa gariiqo
  m’abbitaay, Sahlu yi loyna _ intem Keefarah Cummo
   
  247) Suun sarba maliiy, gaddi qayto mali’mmay mara kak
   
  248) Ko’llih aaminnaanim ku wadaytu
  intem Meqelli Qali Macammada
   
  249) Reyta mantuuy, reeda mantuk reedon yo’llih yabtay xih –
   
  250) Koh abeenik koo cina migaq ma yan _ intem Onâ
  Cummadda

Comments

comments