Qafar Marok Sanatal takke Adoytit Daffeyna kee Dooro Kimalih Ayro 15/04/2017 Almaniyak...

Qafar Marok Sanatal takke Adoytit Daffeyna kee Dooro Kimalih Ayro 15/04/2017 Almaniyak Kolen Magàalal Tekke.

0 559

Qafar Marok Sanatal takke Adoytit Daffeyna kee Dooro Kimalih Ayro 15/04/2017 Almaniyak Kolen Magàalal Tekke.

Daffeynà baxa, baxsa le baxooxak temeeteh tan adoytit elle geytimteeh, Saaqat wallaqenta 11:00 Elle tekkekkel, Qafàr Marok Saqalah yan Gifta Nuqmaan Muusa Yabti Fakim abeek lakal Qafàr Marok Sanat taama gabbaqi Xayyoweeh, Taama gabbaaqu adoytit elle geytimtah baxooxak Saqoltih Tan maritte xayosse.

Axcih, Beljiik Adoytiitih Afak Gifta Casan Macammad Report xayyoyseeh, Swedenik Gifta Cammadu Derfa sanat report xayyoyse.

Ciggilaak Ingliiz kee Amerikal geytimtah tan adoytit Palalk gitaak gaba edde tesegelle.

Tohuuk lakal Qafàr Marok Qdaddo Caagidal Sanat report Xayyoysam faxxiimak sugte Eglak Lakqo Yabbixih Yan Gifta Casan Macammad Geytimam duude weemik gexaak Kaa awlisak report Gabbaqeh yan Gifta Nuqmaan Muusa lakqok tewqem kee tanih gide xayyoyse.

Tohuuk lakal xayyoowe 2 reportil Walal yekeek lakal Qafàr Marok Qusba dooro kee Taama selta makaadoh Farakka wagittaamal taben.

Taama selta makaado duma 5 akkuk sugteeh, Away 15 num abeniih, kulli baaxok adoytit Dooritte Mara xayyosse.

Taama selta Makaadoh Doorimtem :

Almaaniya

Gifta Nuqmaa Muusa ( Saqala )

Gifta Macammad Acmad Diini ( Ciggiila Saqala )

Gifta Qabdulkaadir Taaha ( Kutbe Abeena )

Belljiikik

1 Gifti Nasro Cabiib ( Qafàr Marok Qaada Caagidàh Saqlà )

2 Gifta Casan Macammad ( Qafàr Marok 2h, Ciggiila Saqala )

3 Gifta Macammad Muusa ( Qafàr Marok 2h, Kutbe Abeena )

Sweden

Gifta Cammadu Derfa ( Qafar Marok Catotta Gaboysoh Saqala )

Gifta Qabdu Qali ( Qafàr Marok Catotta Gaboysok C.Saqala )

Gifta Qusman Cammadu ( Qafàr Marok Qaada Caagidak C.Saqala )

Denimark

Gifti Saarà Qutto ( Qafàr Marok Qunxxaanetih Anggoyiih Saqlà )

Ingliiz

Gifta Macammad Dawa ( Qafàr Marok 3h Ciggiila Saqala )

Gifta Acmad Qabdu ( Qafàr Marok Qunxxaneyti caagiidak C. Saqala )

Amerika

Gifta Casan Shecem Qali ( Qafàr Marok Afa Caagidah Saqala )

Gifta Amiin Muusa ( Qafàr Marok C. Afa Caagidah Saqala)

Taway Dorimteh tan Taama Selta Makaado xayi waktih addat daffeynà abelem kee Edde xinti madqaak xabba haanam Maro elle gexxam faxximtannat walaleloonm warsen.

Qafàr Marot adoytit kak tanih baxooxal inkih mango taama keenik Qambbalimtah tanim kee, kulli baaxoh adoytit Taama selta Makaadoh addat loonuh yanin awlaytiitik kalah, sinni addal Qunxxa eglah xissiimak mirocti dooritak taamitelonum timixxige.

Comments

comments