Kulli alsa Qafar oytih Fanteenal tawqe Mallatak 3 Hayto Mawqa, Caxah alsa/01/2016

Kulli alsa Qafar oytih Fanteenal tawqe Mallatak 3 Hayto Mawqa, Caxah alsa/01/2016

0 1199

AIC Majallatak 3 hayto mawqa. AKKEL XUKKUTAY MAJALLAT KAWISA.

1 Eretriyah doolatih xukko kee rabak kudak suge qunxxaaneyti Gital- Bakaarah Rooci keenik yewqem tontobbe.

2 Qasa moltà Qafàrak Kaxxa kacnoyta!

3 Sayyo salot Qafàr Addal qaadà kee Qibaada inkih akkalukuuy, Sharaf kee hadafah haysitak manggoh tan daboonah Qafàr sayyoh qaafiyatal digirak suge.

4 Qafar Maro ( Afar Forum ) Daffeynà Sanat 2016 ih Maca Celtaah ?

5 Sanat 1993-2016 fan Yabuutil doolat Qaskar Qafàr Sayyot Abta Caylisso kee tah soltuh takke Giclo !

Tahak inkih addàfakoot Ahaak Gubal tan AIC Majallatal geetton.

Kulli alsal inki adda alsak naharsi ayro tawqe AIC Majallatat Gaba essegella.

Comments

comments