Gifti Amina Qali Beljiikal Qafar sayyoy Faxe waynan Maaqo cina abak geytimta...