Foyya Magide takke? (cammadí Macammad

Foyya Magide takke? (cammadí Macammad

0 697

                                          Foyya Magide takke?
                                         (cammadí Macammad)
,
Inni kase (eexege) saaku Makiinah amot suge. Makiinak addaak, iroh wagta waqdi, baaxo wadirih gexah able. Gexxam ni makiina hinnay, baaxoy wadirih gexxa akkaluk en. 
Sarrak Gexxam baaxo hinnam, qusba Kokkobise doora axcuk nee soolisen wak cede. nawqem fayyak ramma le daaba kinniimih taagah, Ummaan koona(5) ayrol Qusba num faxxiima. takkay ikkah, iyyaanamaksah, Qusba kokkobise mamilaagiminna. Milaagimay iyya mari daggoowehiiy, sinaamak tu giti diibatih xinaaqat raqtem kee yinnah baaxo gexxam akkaluk sugte exxay, tekkeemih waagah dahangaagitteh raqte yekken. 
,
Gersi koona ayro kaadu toobislem tekke. Qimmô saaku, milaagu fanna axcuk ten dagoomu, Maaqô makmot aylahiteenih, dooro taniimik garciteenih. Kokkobise mamilaagiminna. 

kaaduk gersi koona ayrol duma tekkem qagitte. Sinaamak mango exxa kokkobise koona ayrol milaagaanam faxximtam habbaaleenih sugen. takkay ikkah, makiina daabat nabam ceenittam nee wiriggisseh. 
,
Taqabi edde yanim sarra cubbusnuh, awayak daabak nasillimay yaanam makaabon itte. inkih oggolle. sinaamak tu obteh wadirik gutuqte. tuy xinaaqat sugte addat raqte. Kokkobise Amô makim qiloh isi aracat edde raaqe. rikeliiy ufuy ruubak konoy heele ayro daaba gufne. 
,
Yan taqabil sarra walalennok, nee qammaltam qale kinniimih taagah, Hirignay yaanam xinaaqat suge marak numuk teeni iyye. kokkobisee kee Xaqut yan mari ruffa edde iyye. 
Makiina le taqabi naaxigehik, nel tabisa yaanam dagoo mari iyyeh immay, Away qusba gaba edde cultaamak, gubak nee bahte gaba nee wadbissam tayse yaanam xinaq mari yescesse. gabâ ruubol wohut orben. 
,
Daaba qimmiseenihiiy, gutqa maraa kee xinaaqita marah mandabbak ayse sinni gexot koona ayro sugen. 
kokkobis milagnay yaanam num makassitinna. elle yaniinim daabak gudeey, makiinay foocah gexe cinteh wadiriik gutuqaana sinaamal amô berra tekke. 
tah inkih elle takkekkel, Sinaamak baali uxih xinaaqat yan. 
 ,
Dunqô mari daalicitam qimmise. daaba cayla faxxa daaba tekke. Woysaay, xinaaqat yan marak uguta yaanamih seeco tekke. dunqot suge marak baali edde yinnikise. xinaaqat suge mari qimmô maaqattal abe guqot dagoo maaqatta bisoh heen. firti maray yinnikiseh suge habbaltimeh gitat raaqe. 
,
Ellecaboh sinam gutqo teffereh, mala lih ten mari gitat yinnikiseh raaqem yuble inki kasloyti, “Gaali nabaamah, akatti baxat santiitimak, Makiina wadiriik gutuqnaamak, foocaak akootat hirignay” iyye. calwayite mari ummaanim fidga yakkaleeh meqeh iyyen. “laakin, woh abnuh kokkobise milagnam faxximta “iyye edde osiseh. kaadu woh oggol geyteh. 
,
kokkobise milaagimeh. Makiina akattat hirigak daaba yayyaaqeemim qimmisen. kokkobise addat gacca yeh, amo makam ceelah waqdi, Mango mari usuk qekisam yakkalen. sinaamak baaliy xiqqa haam hirigak daaba korisam gibbata edde yanim takkay ikkah, sinam woh keenih mataaxiga. oson kaadu neh ixiga mayyan. isinnii kee sahdah nagay yakkoonu xiiqaanam a makiina qale fertam kinnim yaaxigeenimih taagah. 
,
Makiina kah bictem sinam gufussukkah, isih gutqo faxxuk maana. laakin, Woh milaagimtehiiy, sinam inkih makiina daaba korsaanam dirki yekkelen. makiinat daaba koraanam hinnay. 
,
Awayah tu gactek, kokkobise milaagimam faxximta yaanam ittam matan. usuk milaagimek boolok radenno yaanam kasloyti warsehiiy. 
,
Yoo kee yi hanaawi, Ayro lowna. (0) 1,2,3,4,5 (0) 6,7,8,9,10, (0) 15, (0), 20, (0), 25 (0)……. 
kulli konooyih lakal, foyya macah edde haytan? nek iyya num yenek (Foyyaak ugutneemi) yaanam gacisna. 
foyya magid takke? iyya mari yenek, (foyya loowinnaanih gide takke. ) axcuk gacisna. 
,
26…….. 
Away daaba makiina edde hirigna akoota 30 sanat guftawak aggiriqqele yaanam tanik macaay? iyya marak kaadu…(Akoota foyyak uguttekkah taqabi mali) inna. 
,
Yi hanaawi edde tooboke 26 sanatih qaffayda asaaki. 
HAPPY BIRTH DAY MY ACCOUNTANT. 

Comments

comments