Baxsa le caylih xaagu! ( Qaskar Adoytiitih Weeqà )

Baxsa le caylih xaagu! ( Qaskar Adoytiitih Weeqà )

0 1971

Baxsa le caylih xaagu! ( Qaskar Adoytiitih Weeqà )

Rakaakay doolat kee fanti doolat awayih uddur milaagu bahnay iyyenih edde yangayyen waktit geytimnam tamixxige.

takkay immay baxsa le caylih addal tahal saduh yan gexsit yakkem tambulle.

toh akah kinnimiiy, faxe num abah yan taamat ayfaf geyam faxximta.

baxsa le caylih adoytiitik abna nan taamak ayfaafay elle faxximtannal mageyna.

toh macahaay ? inteenik kulli alsal Neh yaceen qasbik lakqok egla migaaqal kulli alsal lakqo keenik yargiqeenih tonnah kaadu kori karawwada axcuk inki alsa nek yergiqeenih kalah kaadu Ciggiila saqalah yan kumanxer macmud biyaakiteh afâ baaxo ( Thailand) elle gexekkel inki alsih mushaahara inkih nece. doolat osisse ossitinah lakqo luk. woo eglah mango sanoota nek tagiriqqe.

Lakqo edde assakke ahfanah aaxige waynam tambulle.

nanu woo lakqo neh gacise loonu inneh elle qamballakel away kumander macmud yemeeteeh awaash gufe wak dumih inki alsa hinnak geeri alsa yoh qagisay axcuk deero qagiseh woo deerooy aracat kaah gacteh (edde nan alsih mushaahara)hay duma lakimah kaah necek away isi baaxo daylimeh yuduure wak maca raqte?

Hay nanu milaagu elle qamballaah a tigiriqqe lakqok cisab alif elle qamballah (esserrakel ) kumanxer Zeynu rakaakay milaagu kee kusaaqih xaagu mayyuuy pooliis kusaaqitteh xaagu mayyu axcuk akkuk sugeh yan kusaq ane weem abba heeh lakqo uxih argiqenno axcuk kaxxaam nel itrite.

Inki kulli wak qaskaral digira kumanxer macmud dir kaak iyya mara mali.

Nanu weeqa iyyal orbisnuuh hay qafar ummatey ?

Duma ama weeqak 1 hayto exxa sin fooca hayneh sugnem kassitna !

Comments

comments