Asmaral kimalaak xabba haanam takke soolok ugut kee wadba macaay ?

Asmaral kimalaak xabba haanam takke soolok ugut kee wadba macaay ?

0 614

Asmaral kimalaak xabba haanam Akkuk geytimta soolôt barteenit kee Polis fanat Bood yekkem Timixxge.

 

Tahaay duma Eretriyal tannah tan soolô Abaanam hinnay yacsubeenim duudumak masuginnam tamimixxige.

 

Takkay Ikkah taway Garciik bakaqte Soolôk ugut kee wadba Macay ?

 

Asmaral ahaay duma Muslmiin Barteenit Cijaabat Anuk,Say mara kee Lab marak kulli mari lekkel Baxsah baritak sugeenim Kee Doolàt qusubih tahaak widir Cijaab kalaay, Say mara kee lab marak inki qaril barita axcuk amrisseemik gexaak ugutte umaane kinnim tewqe xaagitte tascaasse.

 

Barteenit Soolo kah abtem Baxsa luk Baritto buxak Borxi Saqalah keenik Suge Cajji Muusat yekke Casbih Sadu kinnim Warsan.

 

Takkay Ikkah Barteenit Dubuh hinnay asmara magaalal taqiisheh tan Muslimiin Tama soolot gaba teseggelleh sugtem Kee Asaaku Baaxoh Abba isiyas Afwerki Kutbeh Buxah Foocal Soolo abaanam gibbateenim takkay immay Polis Gira keenil Aguruk Sugtem warsan.

 

Biri Bar Polis Buxaaxi meekitak manggo mara casbiseenim kee Inki inki mari Asmarak kudeh yewqeemit yaaban.

 

Asmaral geytimta Amerikah Safarat Isi baaxoh xayloh Saay GA

Lakiin taham fan internetil tewqe xaagitte taham fanah diggoyse weenimih tekke soolot biyaakite marih ixxima kee Casbisen Marih Ixxima takkeh gide mamixxiginna.

 

Eretriyah Doolàtih Mediah Kabuk ERI tv il Baxsa le barnaamijiy Diini Siyaasà Axcuk xayyossel, Islaam Diini Eretriya ( Cabsha ) fan elle culennaak xabba haanam baxxaqisak xayyosenil Qaalamal Awayih uddur Taqabi tekkeh geytimtam Diini migaaqal takke Siyaasa kee uluulukaay, Qarkakisa kinni Iyyanam Tumbulle.

 

Qagitaak Eretriya tannah tan abtok tibba axce waytu waytam Kinni warseenim.

 

 

 

 

Comments

comments