Afrikah gaysal qaalamak kaxxa’kaxxa baxooxah anaakar:

Afrikah gaysal qaalamak kaxxa’kaxxa baxooxah anaakar:

0 658

Qaalam caddol nabah kak iyyan baxooxa afrikah gaysal xisak geytimta Qaskar gasoosak wadba ankeey ?

 

Baaca kee widir raaqak awqe wayte baxooxak xissimta Afrikah gaysa dadalte baxooxa is qidaddo fayya edde haytuh buubitak geytimta baxooxa kinnim tamixxige.

Amerika fooca kak beyta baadak kaxxa baxooxa isi maslacat siyaasa caddol takku qidaddô caddol takku elle gexissah tan afrikah gaysal xayi sanootak widir gexso kee weelo korisak geytimam tambulle.

Baxsa luk away baad caddol yasseleeleqe maral tah fooca fanah afrikah gaysal yakku waa qaalam carbik ceelallo maay kinni inta essero tekkeh geytimta!

Amerikay qaalamak cayla le baaxo deqistta kee baxsa luk afrika nammay hayto baaxoh isik table Faransaawi gabuutil qaskar Gaso xiseniih, cayla le qandde elle nookisen.

Amerika kee Faransawi kalah gabuutil Jappanay, Chayinaay, Italiya

Qandde gasoosa lon.

Qunxxa baaxô baxay ummattà mangga 1 miliyon elle gufe wayta qaalam baxooxa afrikah gaysal baxsa luk Qasa bad gexxa yaamal leh tan maslacatak fanteenàh ( a strategic location ) kini iyya Quartz Africa deqista websayitil August 18, 2017 ih yewqe kusaq.

Why are there so many military bases in Djibouti?

Kulli baaxo qaskar gaso kah hayta hadafak migaq sinni qidaddo kee tellemmo ( Investment ) saayih dacayri iyyaanam takkay immay awayih uddur baxsa le fooca baahak geytima.

Inkih kah nablennah Afrikah gaysak dadalte baxooxa qaskar gasoosa elle haak geytimtam dibuh Gabuuti hinna.

Eretriyal xayi waktiiy akkeh Qarab baxooxa kaaduk cayla le gasoosa haak geytimtam nable.

Suqudiya miraacissa Qarab baxooxa yamanal cutit abak sugte carbih migaaqal cayla le maqaskar qasabal haytem tamixxige.

Turkiya sudaanak duma Othmaniyyin luk sugte Suakin deqistta baddi miina xissuh albashiriluk bicteh geytimta.

turkiya kataral 5,000 ik muxxi takke qaskar lem tamixxige.

Away muslimiin baxooxah fanat yan siyaasa taqabik tiyak teenah tan Iraan kee suqudiyah taqabih tu gactek Iraan yaman cuutih gitaak Cideedah badat antifiquk suqudiyat manggo maysattakooki abak geytimta.

Turkiya taway massah takku makot takku suqudiya miraacissa qarab baxooxak saduh tangayyem celta.

Turkiya sudaanal xissu wayta miinah xaaguk lakal 2 ayyam suge kal Masri doolatay suqudiya qokolta Eretriyak Saawa kee musuwaqal qaskar hayteemih xaaguy uxih Qusbi away awquk geytima.

Baxsa luk masri eretriyà fan qandde culisse iyyanamih xagut axawah haak Itiyopiya kee Sudaan Eretriya luk yanggalen cududittel qandde osisak geytiman iyya xaagi yan.

Kah taaxigen innah masri kee sudaan Hala’ib deqisstta magaalal sittin way loonum tamixxige.

Kalah kaaduk Itiyopiya kee sudaanaay, Masri inkih sittalluk lon Abbay karawadih daqwat yanim tamixxige.

Tahaak dagal edde yabba hayne afrikah gaysal xissimteh geytimta qaskar gasoosa sudaan kak cabba haynek inkih qafar edde tan baxooxa wagta caagid kinnim dibuh hinnay Qaskar gasoosa elle xisaanam baxsa luk qafar baaxo kinnim tamixxige.

                                                                                 Akadar Ibrahim ( Akku )

Comments

comments